امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دستگاه های Vacuum lifter یکی از ابزار های کاربردی و پر مصرف در اجرا نما های ساختمانی بوده که میتواند خطرات شکست شیشه را کاهش داده و سرعت و عملکرد پرسه نصب را سریعتر نماید .