امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موضوع کار:

نمای فریم لس تک و دو جداره، فریم لس خم و سقف شیشه ای

کیفیت اجرا را بایستی در بستر زمان بررسی کرد . از عمر این پروژه بیش از 4 سال می گذرد و رضایت کارفرما از آب بندی و ماندگاری کار نشان خوبی ازصحیح بودن ادعاهای امروز ما است. 

قسمت گنبد این پروژه در دو ماهه پایانی زمستان در بیابانی باز و زیر برف و بوران تکمیل گشت ولی خطا نوک هرم ها کمتر از 10 میلیمتر برداشت شد که نشان از دقت پرسنل حتی در شرایط سخت و تحت فشار می باشد.