حجم پروژه سالن فردوسی نمایشگاه بین اللملی مشهد

  • طراحی، تولید و اجرای ۱۲۰۰ متر مربع نمای شیشه اسپایدر
  • طراحی، تولید و اجرای ۱۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت

موضوع پروژه

با توجه به اینکه کارفرما قصد پوشش جداره خارجی سالن فردوسی را داشت و از طرفی به دلیل نزدیک بودن تاریخ شروع نمایشگاه‌ها می‌بایست این امر در کوتاه‌ترین زمان توسط تیم آلومینیوم شیشه تهران صورت می‌گرفت. به این منظور، ابتدا کلیه المان‌های فلزی سازه‌ای (خرپاها) به طور پیش ساخته و کاملا برابر هم در کارخانه تولید و به پروژه ارسال گردید. همزمان در محل کارگاه با استفاده از ستون‌های لوله‌ای اصلی سازه و اتصال آنها به یکدیگر، توسط یک box فلزی پیوسته، محلی برای اتصال خرپاها در بالای سازه ایجاد شد. سپس، به کمک نقشه برداری محل اجرای فنداسیون جهت اتصال پایین خرپاها ایجاد و توسط ۱ متر و ۶۰ سانتی متر طول جوش اتصال به فنداسیون برقرار گردید. همچنین، برای جلوگیری از پیچش خرپاها المانی پیوسته مابین خرپاها ایجاد شد که با مهار از راست و چپ، منجر به support خرپاها گردید.

تولید المان‌های فلزی سازه‌ای (خرپاها) به طور پیش ساخته در کارخانه برای سالن فردوسی نمایشگاه مشهد- آلومینیوم شیشه تهران

 

ستون‌های لوله‌ای اصلی سازه در سالن فردوسی نمایشگاه مشهد- آلومینیوم شیشه تهران

در روز نصب، ظرف مدت ۲۴ ساعت کل خرپاها نصب اولیه و طی ۴ روز عملیات جوشکاری تکمیل شد. با توجه به اینکه عملیات با روش نقشه برداری کنترل شده بود، قبل از نصب پنجه‌های اسپایدر، سفارش کل شیشه‌ها ارائه گردید. کارخانه تولید کننده نیز طی ۳ مرحله ارسال شیشه‌ها را انجام داد و با سرعت نصب بسیار بالا کار نمای شیشه سالن به اتمام رسید. به این ترتیب، سالن فردوسی به موقع جهت بهره برداری تحویل کارفرمای محترم داده شد.

لازم به ذکر است که برای تکمیل حد فاصل مابین پوسته شیشه اسپایدری و سقف سالن، از ورق کامپوزیت پنل استفاده شد. با توجه به دقیق بودن زیرسازی اجرا شده، کل ورق‌ها به طور پیش ساخته در کارخانه مونتاژ و پس از کنترل اجرای یک نمونه تست عملیات نصب در محل صورت گرفت.